top of page
DSC_2916.jpg

Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.

Wykonując zawód, przyczyniam się ze wszystkich sił do ochrony praw i wolności obywatelskich oraz umacniania porządku prawnego Rzeczpospolitej Polskiej. Obowiązki swoje wypełniam gorliwie, sumiennie i zgodnie z przepisami prawa. W swoim postępowaniu kieruję się zasadami godności, uczciwości i słuszności. Szczególnie bliska mi jest dbałość o sprawiedliwość społeczną. Jestem bezwzględnie obowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej.

(art. 4 ust 1, art. 5 prawa o adwokaturze)

Moja Kancelaria znajduje się w Łapach, przy ul. Głównej 8 lok. 103.

Filia mojej Kancelarii znajduje się w Węgrowie, przy ul. Piłsudskiego 1. 

Adwokat: Witaj

Dowiedz się, co mogę dla Ciebie zrobić

Oferuję pomoc prawną w następujących dziedzinach prawa:

Prawo karne

 • zatrzymanie przez Policję, tymczasowe aresztowanie,

 • obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym przed Policją, Prokuraturą i innymi organami postępowania przygotowawczego,

 • obrona osoby oskarżonej o popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego przed Sądem,

 • obrona obwinionych w sprawach o wykroczenia,

 • środki zaskarżenia (apelacja, zażalenie) w postępowaniu karnym,

 • wniosek o wznowienie postępowania karnego,

 • sprawy o odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie, pozbawienie wolności,

 • wniosek o ułaskawienie.

Prawo karne wykonawcze

 • obrona osób skazanych w postępowaniu wykonawczym

(m. in. przerwa w karze, odroczenie wykonania kary, zawieszenie wykonania kary),

 • sprawy o warunkowe przedterminowe zwolnienie

 • sprawy o dozór elektroniczny,

 • sprawy o zezwolenie na prowadzenie pojazdów przez osoby z zakazem prowadzenia pojazdów, przed upływem terminu zakazu

(odzyskanie prawa jazdy zabranego za jazdę po spożyciu alkoholu)​,

 • sprawy o skrócenie orzeczonych środków karnych,

 • sprawy o wydanie wyroku łącznego.

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem:

 • zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,

 • zażalenie na odmowę wszczęcia dochodzenia lub śledztwa,

 • reprezentowanie interesów pokrzywdzonego przed Policją i Prokuraturą,

 • zastępstwo przed Sądem w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego,

 • sprawy z oskarżenia prywatnego o znieważenie, zniesławienie, naruszenie nietykalności osobistej,

 • dochodzenie odszkodowania, zadośćuczynienia, nawiązki w postępowaniu karnym.

Prawo rodzinne i opiekuńcze:

 • sprawy o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa,

 • alimenty na małżonka i dzieci, zaspokajanie potrzeb rodziny,

 • wypłata części wynagrodzenia do rąk drugiego małżonka,

 • wykonywanie władzy rodzicielskiej, kontakty,

 • ustalenie, zaprzeczenie pochodzenia dziecka,

 • wydanie dziecka w trybie konwencji haskiej,

 • ubezwłasnowolnienie (całkowite, częściowe),

 • przysposobnienie (adopcja).

Spadki i darowizny:

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku,

 • zapłata zachowku,

 • odrzucenie spadku, długi spadkowe,

 • obalenie testamentu ustnego, odręcznego i innych testamentów szczególnych,

 • odwołanie darowizny, w tym darowizny udzielonej przez spadkodawcę.

Sprawy majątkowe:

 • uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, zarząd nieruchomością wspólną,

 • zniesienie współwłasności,

 • podział majątku wspólnego (nierówne udziały),

 • zasiedzenie nieruchomości i rzeczy ruchomych, ustalenie prawa własności,

 • ustanowienie, zniesienie służebności,

 • wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości i nakłady poczynione na nieruchomość.

Prawo cywilne:

 • dochodzenie należności; sprawy o zapłatę, o odszkodowanie, zadośćuczynienie,

 • dochodzenie roszczeń w sprawach o zniszczenie mienia, naruszenie granicy działki,

 • dochodzenie roszczeń majątkowych i niemajątkowych w sprawach o naruszenie dobra osobistego,

 • sprawy konsumenckie, w tym dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi, gwarancji, o unieważnienie umowy, odstąpienie od umowy zawartej na odległość,

 • dochodzenie roszczeń przeciwko nieuczciwym usługodawcom i sprzedawcom.

Pomoc przedsiębiorcom:

 • negocjacje umów,

 • sporządzanie, analizowanie umów,

 • zawezwanie do próby ugodowej (przerwanie biegu przedawnienia),

 • dochodzenie roszczeń z tytułu braku zapłaty za sprzedaż, wykonanie usługi lub dzieła,

 • zastępstwo procesowe przed Sądami, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi i innymi instytucjami,

 • pozasądowe (mediacyjne) rozwiązywanie sporów,

 • stała obsługa prawna.

Adwokat: Praktyka

Odszkodowania

Zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego, kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia, zaś zgodnie z art. 361 § 2 kodeksu cywilnego, co do zasady, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Oznacza to, że każdy kto wyrządził innej osobie szkodę (skrzywdził inną osobę) obowiązany jest naprawić tę szkodę. Naprawienie szkody ma najczęściej charakter zapłaty sumy pieniężnej tytułem odszkodowania za szkody materialne lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, czyli szkodę niematerialną.


W wypadku, gdy sprawca szkody posiadał zawartą umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, za pokrycie szkody odpowiedzialny solidarnie jest także zakład ubezpieczeń. Oznacza to, że w takim wypadku naprawienia szkody można się domagać bezpośrednio od jej sprawcy, jak też od zakładu ubezpieczeń.


Innym wypadkiem kiedy można domagać się odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej jest sytuacja, gdy poszkodowany posiada ubezpieczenie od określonego ryzyka (np. ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie gospodarstwa rolnego).


Prowadzę sprawy o odszkodowanie lub zadośćuczynienie od sprawców szkody lub odpowiedzialnych firm ubezpieczeniowych.

W sytuacji gdy wypłacone odszkodowanie jest zbyt niskie można dochodzić prawa do odszkodowania przed Sądem. Sądy powszechne są przychylne roszczeniom o wypłatę i podwyższenie wypłaconego odszkodowania lub zadośćuczynienia.


Oferuję prowadzenie spraw o zapłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia między innymi w sprawach:

 • wypadków i kolizji drogowych (szkody osobowe oraz z tytułu niedopłaty za naprawę samochodu z polisy sprawcy lub autocasco),

 • innych przestępstw (np. pobicie, zniszczenie mienia, kradzież, oszustwo),

 • błędów w sztuce medycznej oraz naruszenia praw pacjenta,

 • odmowy lub zaniżenia wypłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia rolników, nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia na życie,

 • zdarzeń z udziałem zwierząt.

Adwokat: Info
002.jpg

Pary Młode

Organizacja ślubu i wesela to czas podpisywania wielu umów. Fotograf, filmowiec, sala weselna, zespół lub DJ, to tylko niektóre podmioty, z jakimi Państwo Młodzi zawierają kontrakty na świadczenie przez usług lub wykonanie określonego dzieła. 

Jeżeli Macie Państwo wątpliwości co do treści zawieranych umów, chętnie je skonsultuję, wskażę jakie zapisy mogą być niezgodne z Państwa interesami. 

Jesteście Państwo niezadowoleni z jakości wykonanej usługi? Zdjęcia lub film wyglądają inaczej niż pokazywane Państwu przykłady? Prowadzenie wesela było niewłaściwe? Menu było inne od ustalonego? W każdym z tych wypadków przysługuje Państwu szereg roszczeń względem nieuczciwych przedsiębiorców.

Adwokat: Info

Ile kosztuje prowadzenie sprawy? 
Ile kosztuje porada prawna ?

Opłaty za czynności adwokackie ustala umowa z klientem. Koszt prowadzenia sprawy zależy między innymi od: niezbędnego nakładu pracy, czasu poświęconego na przygotowanie się do sprawy, liczby stawiennictw w sądzie, czynności podjętych w celu polubownego rozwiązania sporu, wartości przedmiotu sprawy, rodzaju i zawiłości sprawy, obszerności zgromadzonego materiału dowodowego, dokonania oceny opinii biegłych w konsultacji ze specjalistami danych dziedzin


Porada prawna kosztuje od 100 złotych, jej cena uzależniona jest od czasu trwania porady, dziedziny prawa, konieczności analizy dokumentów.


W wyliczeniu wynagrodzenia za prowadzenie sprawy pomocniczo może być stosowane rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U.2015.1800 z dnia 2015.11.05).

Adwokat: Info

Kontakt

Dziękuje za wizytę na stronie. W celu uzyskania pomocy prawnej w konkretnej sprawie, zapraszam do bezpośredniego kontaktu.

Kancelaria Adwokacka w Łapach

ul. Główna 8 lok. 103, 18-100 Łapy

(budynek Domu Kultury)

Filia Kancelarii Adwokackiej w Węgrowie

ul. Piłsudskiego 1, 07-100 Węgrów

e-mail: arturjb@o2.pl

tel.: 605 360 237

DSC_3467a.jpg
Adwokat: Kontakt
bottom of page